Call Tape 1.2.1265

Call Tape 1.2.1265

SoftCab.com – Shareware – Windows
Record all your telephone calls to PC. Incredible sound quality is quaranteed! Store all your telephone calls as regular WAV files. Make short text notes about conversation. Playback conversations using build-in sound player. Detect and log caller ID information. Filter out records by date or text. Keep all your phone numbers in convenient phone book.

Tổng quan

Call Tape là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi SoftCab.com.

Phiên bản mới nhất của Call Tape là 1.2.1265, phát hành vào ngày 11/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Call Tape đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Call Tape Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Call Tape!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại